Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeldDeken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
Concert Toonkunstorkest Leiden in de Sint-Lambertuskerk op zaterdag 29 juni om 15 uur.

Heverlee, 27 mei 2024

Gratis toegang tot het concert door Toonkunstorkest Leiden onder leiding van Jeppe Moulijn in de Sint-Lambertuskerk op zaterdag 29 juni 2024 om 15 uur.

Your browser does not support PDFs. Download the PDF.

© 2024 Toonkunstorkest Leiden.

Jong leven in Sint-Lambertus

Heverlee, 20 mei 2024

Een zestal jaar geleden werd op initiatief van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud in de toren van de Sint-Lambertuskerk (kant speelplein) een nestkast geplaatst voor slechtvalken.

© Steven Wouters

Sinds dit voorjaar heeft een koppel slechtvalken haar intrek genomen in deze nestkast en inmiddels voor gezinsuitbreiding gezorgd. 4 flinke kuikens van 3 weken oud werden op vrijdag 17 mei geringd. Binnen enkele weken zullen zij hun eerste vluchtoefeningen uitvoeren in de buurt van de kerktoren. Nu zien we de ouders nog volop af- en aanvliegen met voedsel voor hun kroost. Dit voedsel bestaat vooral uit stadsduiven, wier populatie rond de toren de laatste tijd gelukkig serieus is gedaald. Hopelijk komt er volgend jaar een vervolg op dit verhaal.

Guy Delbar, voorzitter KerkfabriekHet beste deel
Overdenking over Lucas 10,38-42
door pastoor Gerben Zweers


Geen herders nodig maar belhamels!
Overdenking over Johannes 10,27-30
door pastoor Gerben Zweers


Over een andere boeg
evangelie van Johannes 21,1-14
door pastoor Gerben Zweers

Verantwoordelijken voor pastoraat
Parochieadministrator: Deken Patrick Maervoet
Jules Vandenbemptlaan 2
3001 Heverlee
Tel: 0460-95 63 73
patrick.maervoet@vlbm.be

assistentie:
Priester Thiem Nguyen osa, nguyenxuanthiem3010@gmail.com
Diaken Venceslas Skpade osa skpade28@gmail.com

Pakenstraat 65
3001 Heverlee
Tel:016 40 44 40

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de pastorale zones Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
De doopcatechese kadert in de “Zondagsontmoetingen” en deze gaan door op de derde zondag van de maand in Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
Er wordt gevraagd aan de ouders om éénmalig deel te nemen aan deze doopvoorbereiding.
De bijeenkomst begint om 9.15u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 3 delen:

  1. Er wordt gestart met een vrijblijvende, gezamenlijke viering in Sint-Jozef om 9u15, nadien splitsen we op in de verschillende catchesegroepen.
  2. Onze groep start met een gesprek rond het waarom van de doop.
  3. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor Leuven en Heverlee voor online registratie .
Voor de pastorale zone Bertem gebruik het formulier online registratie

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda catechese (Heverlee)
9. Federatieploeg - Pastorale zone Heverlee
Paul De Becker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Ria Brys (Terbank) ria.brys@gmail.com 016 20 74 47
Jos Slechten (Sint Lambertus) slechten.hanssen @gmail.com 016 40 40 53
Marc Paulus (Egenhoven) maria.robijns@gmail.com 016 20 59 67
Philippe Barbaix (OLV Troost) barbaix-vermeersch@skynet.be 016 40 17 31
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 355, Heverlee 016 39 90 11
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Naamsesteenweg 575, Heverlee 016 40 32 40
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)

Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op Kerk & Leven voor de prijs van 60 €.

schrijf 60 € over op rekening

  • IBAN-nr: BE22 7885 3081 3947
  • BIC : GKCCBEBB
  • DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ HALEWIJN NV
  • Halewijnlaan 92
  • 2050 Antwerpen
  • Mededeling : editie 4332

12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 11-11-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer